Koirien nivelrikkovalmisteista on vain vähän tutkittua tietoa

Teksti: Liisa Tikka

Nivelrikko on yleinen sairaus koirilla. Arviolta noin joka viides koira sairastaa sitä. Nivelrikko on pitkäaikainen, krooninen vaiva, jonka oireet ja esiintyvyys lisääntyvät usein koiran ikääntyessä. Ei kuitenkaan pidä ajatella, että nivelrikko kuuluisi vanhentumisen oireisiin. Nivelrikon taustalla on jokin nivelen epänormaalius: vaurio tai synnynnäinen ominaisuus, jonka vuoksi nivelpinnat eivät esimerkiksi sovi yhteen kunnolla. Kasvuiässä esimerkiksi kyynär- tai olkanivelen nivelrustosta voi irrota rustokappaleita (osteokondroosi eli OCD) tai nivelen muovautuminen voi häiriintyä, jolloin nivelpinnat eivät ole yhteensopivat (lonkka- ja kyynärdysplasia).

Tavallisimpia nivelrikolle altistavia tekijöitä ovat luuston kasvuhäiriöt (esim. lonkkaniveldysplasia, kyynärnivelen kasvuhäiriöt) ja polven etummaisen ristisiteen repeäminen sekä polvilumpion sijoiltaanmeno. Näiden kaikkien syntyyn vaikuttaa myös koiran perimä.

 

Nivelrikon kehittyminen alkaa luiden päitä suojaavan nivelruston vauriosta. Nivelrikossa rusto hajoaa nopeammin kuin keho ehtii korjata sitä. Rusto rappeutuu, siihen syntyy vaurioita ja se voi jopa kokonaan kulua pois nivelpinnalta. Tämän aiheuttama tulehdusreaktio nivelessä oireilee kipuna ja turvotuksena.

 

Nivelrikon hoito

 

Nivelrikkoon ei varsinaisesti ole parannusta. Sen sijaan koiran oloa voidaan helpottaa mm. lääkityksellä. Nivelrikkoa hoidetaan ensisijaisesti tulehduskipulääkkeillä, jotka vaikuttavat nivelessä olevaa tulehdusta vaimentaen. Tarvittaessa koiralle voidaan antaa myös muita lääkkeitä, jotka esimerkiksi vaikuttavat kivun aistimiseen. Kroonisen kivun, kuten nivelrikkokivun, vaarana on, että elimistö herkistyy ja alkaa aistia kipua yhä voimallisempana. Tämän vuoksi pitkäaikaiskäytössä lääkkeet, jotka vaikuttavat kivun aistimiseen keskushermostossa, voivat olla paikallaan.

 

Lääkityksen lisäksi nivelrikkopotilaan hoidossa voidaan käyttää erilaisia nivelnestettä parantavia/lisääviä injektioita. Myös erilaiset manuaaliterapiamuodot, kuten akupunktio, osteopatia ja eläinfysioterapia, ovat usein avuksi. Luonnollisesti koiran painonhallinta, sopiva määrä ja laatu liikuntaa sekä mahdollinen elämäntapojen ja harrastusten muokkaaminen ovat tarpeen hyvän elämänlaadun takaamiseksi.

 

 

Referaatti Ella Söderlundin ja Helka Heikkilän artikkelista ”Suun kautta annettavat nivelravinteet koiran nivelrikon hoidossa – kirjallisuuskatsaus” (Suomen Eläinlääkärilehti 7/2019)

 

Usein nivelrikkodiagnoosin saaneelle koiralle suositellaan ns. nivelravinteita. Nivelravinteet ovat suun kautta annettavia täydennysrehuja. Niiden hyödyistä on vain vähän tutkimusnäyttöä.

 

Nivelravinteista tehtyjen tutkimusten taso vaihtelee, eikä tulosten tulkinta ole yksiselitteistä. Hyvälaatuisissa tutkimuksissa osallistuvien koirien nivelrikkodiagnoosi tulisi tehdä röntgentutkimuksessa eikä vain oireiden perusteella. Hoitovastetta tutkitaan vertaamalla esimerkiksi lumelääkettä saavaa ryhmää toiseen, hoitoa saavaan ryhmään. Hoitovaste tulisi arvioida myös objektiivisesti esimerkiksi voimalevyanalyysilla. Luonnollisesti on myös syytä suhtautua tutkimustuloksiin erityisen kriittisesti, jos osa tutkimusryhmän jäsenistä työskentelee ko. tuotetta myyvässä tai valmistavassa yrityksessä.

 

Valtaosa Suomessa myydyistä nivelvalmisteista on glukosamiini-kondroitiinisulfaattiyhdistelmiä. Myös metyylisulfonyylimetaaneja (MSM) sisältäviä tuotteita on runsaasti. Lisäksi nivelravinneryhmään voidaan lukea omega-3-rasvahapot, viherhuulisimpukka, hyaluronihappo, ruusunmarjarouhe, kurkuma, kollageeni ja gelatiinihydrolysaatti.

 

 

Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti

 

Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti ovat ruston rakenneosia. Suun kautta annettavaa glukosamiinia on tarjolla eri suoloina. Eri suolamuodoissa kiteisen glukosaminosulfaatin on todettu olevan tehokkain ihmisten nivelrikkokivun hoidossa. Suomessa myytävissä koirille suunnatuissa tuotteissa käytetään kuitenkin pääasiassa glukosamiinihydrokloridia.

 

Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin käyttö nivelrikon hoidossa perustuu olettamukseen, että nivelruston rakenneosien syöminen lisää niiden pitoisuutta nivelessä. Suun kautta annetun glukosamiinin osoitettiinkin eräässä tutkimuksessa kulkeutuvan koiran nivelrustoon. Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin oletetaan edesauttavan ruston uudistumista ja niiden on todettu estävän tulehdusta ja rustoa hajottavien entsyymien toimintaa. Yhdessä tutkimuksessa havaittiin glukosamiinihydrokloridia, kondroitiinisulfaattia ja manganaasiaskorbaattia sisältävän valmisteen lisäävän nivelruston uudistumista nivelrikkoisilla koe-eläinkoirilla.

 

Tutkimustulokset glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin tehosta koiran nivelrikkokivun hoidossa ovat ristiriitaisia. Viidestä kontrolloidusta ja sokkoutetusta koirilla tehdystä tutkimuksesta neljässä ei havaittu eroa ravintolisää ja lumelääkettä saaneiden koirien välillä.

Yhdessä tutkimuksessa ravintolisää saaneiden koirien kipu väheni, ja kipeän jalan painonkanto parani tutkimuksen aikana, mutta ontuma ei kuitenkaan vähentynyt. Tässä tutkimuksessa hoitovaste arvioitiin vain subjektiivisesti eikä vertailuna ollut lumelääkeryhmää, ainoastaan tulehduskipulääkettä saanut vertailuryhmä. Toisessa tutkimuksessa oli hyvin vastaavia tuloksia: glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia saaneet koirat vaikuttivat subjektiivisesti arvioiden hyötyneen tuotteesta, ja niiden nivelkipu vaikutti vähentyneen. Kuitenkin voimalevyllä mitattuna ontuma ei kuitenkaan parantunut lähtötasosta. Voimalevyllä mitataan, kuinka paljon painoa koiran eri raajoille kohdistuu sen liikkuessa. Tämän avulla voidaan tarkastella, ontuuko koira jotain jalkaansa, ja jos ontuu, niin kuinka paljon (toim. huom.). Tutkimuksissa käytetyt annokset vaihtelivat suuresti: kondroitiinisulfaattia annettiin 24–140 mg/kg ja glukosamiinia 32–190 mg/kg päivässä.

 

 

Omega-3-rasvahapot

 

Omega-3-rasvahappojen käyttö perustuu nivelrikkoon liittyvän tulehdusprosessin hillitsemiseen sekä kivun vähentämiseen. Vaikutus on todettu nimenomaan eikosapentaeenihapolla (EPA) ja dokosaheksaeenihapolla (DHA). Näiden on osoitettu vähentävän rustoa hajottavien entsyymien pitoisuutta rustoviljelmissä, vähentävän nivelnesteen tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuutta ja hidastavan nivelrikon etenemistä koirilla, joiden polven eturistiside on katkennut. Suun kautta annetun omega-3-rasvahappolisän on osoitettu muuttavan veren rasvahappokoostumusta nivelrikkoisilla koirilla, ja niiden hyötyosuus on hyvä.

 

Kirjallisuudesta löytyi seitsemän kontrolloitua ja sokkoutettua tutkimusta kalaöljyn tehosta nivelrikkokoirilla. Kaikissa tutkimuksissa todettiin kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vähentävän nivelrikon aiheuttamia kipuja. Yhdessä tutkimuksessa hyöty oli kuitenkin kohtalaisen vähäinen. Toisessa eläinlääkärit eivät huomanneet eroa ryhmien välillä, mutta omistajille tehdyn kyselyn perusteella täydennysrehua saaneiden koirien kipu väheni. Eräässä tutkimuksessa myös todettiin, että suurempi eli kaksi- tai kolminkertainen pitoisuus omega-3-rasvahappoja lievensi kipuoireita paremmin.

 

Rasvahappojen määrä kerrotaan eri tutkimuksissa eri tavoin, joten tutkimukset eivät siten ole keskenään vertailukelpoisia. Lisäksi tulkintaa vaikeuttaa se, että EPA:n ja DHA:n osuutta omega-3-rasvahapoista ei aina kerrottu.

 

Viherhuulisimpukka

 

Viherhuulisimpukka (Perna canaliculus) sisältää runsaasti EPA:a ja DHA:ta, kondroitiinisulfaattia, glutamiinia, mineraaleja sekä C- ja E-vitamiineja. Lisäksi se sisältää muitakin omega-3-rasvahappoja.

 

Viherhuulisimpukan vaikutusmekanismi ei ole tarkkaan tiedossa. Viherhuulisimpukkauutteen on osoitettu suojaavan nivelrustoa vaurioilta rustoviljelmissä, mutta sen vaikutus on vähäisempi kuin kalaöljyllä. Sen on todettu nostavan koiran veren omega-3-rasvahappopitoisuuksia suun kautta annettuna.

 

Kirjallisuudesta löytyi kuusi kontrolloitua ja sokkoutettua tutkimusta viherhuulisimpukan tehosta koiran nivelrikkokivun hoidossa. Viherhuulisimpukkaa annettiin ruoka-, tabletti-, jauhe- tai makupalamuodossa. Viidessä tutkimuksessa todettiin nivelrikkoisten koirien hyötyneen viherhuulisimpukasta.

 

Yhdessä tutkimuksessa eläinlääkäri arvioi nivelkivun vähentyneen merkitsevästi valmistetta saaneiden ryhmässä, mutta koirien liikkumiskyvyssä ei havaittu eroa. Toisessa tutkimuksessa eläinlääkäri havaitsi sekä kivun vähentymistä että liikkumiskyvyn parantumista. Kuitenkaan voimalevyllä mitattuna kipeän jalan painonkanto ei parantunut. Kolmannessa tutkimuksessa viherhuulisimpukan tehoa arvioitiin sekä omistajan täyttämällä kyselykaavakkeella, koiran kaulapantaan kiinnitetyllä aktiivisuusmittarilla sekä voimalevytutkimuksella. Näiden perusteella valmisteen todettiin lievittäneen nivelrikon oireita merkitsevästi.

 

Viherhuulisimpukan annostus vaihtelee tutkimuksissa suuresti. Annostus on ollut 11–75 mg/kg päivässä.

 

 

Muut valmisteet

 

Nivelruston kollageenista suurin osa on tyypin II kollageenia, ja sitä myös käytetään nivelravinteena. Denaturoimattoman tyypin II kollageenin eli UC-II:n on osoitettu vähentävän nivelrikon oireita ihmisillä. Koirilla tehtyihin kirjallisuudesta löydettyihin tutkimuksiin on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti, sillä UC-II:n tehoa koskevissa tutkimuksissa osallisina oli henkilöitä, jotka työskentelivät ko. ravintolisää myyvässä yrityksessä. Näissä tutkimuksissa UC-II:n arvioitiin lievittävän kipua paremmin kuin lumelääke. Eräässä tutkimuksessa pelkästään UC-II:sta saaneiden koirien tulkittiin hyötyneen kaikkein eniten verrattuna ryhmään, jossa osa koirista sai glukosamiini-kondroitiinisulfaattia, osa vain UC-II:sta ja osa kaikkia kolmea. Artikkelissa ei kuitenkaan esitetty näiden ryhmien välisen vertailun tuloksia.

 

Kurkuma on intialainen mauste, jonka aktiivisia ainesosia ovat kurkuminoidit. Noin 90 % kurkuminoideista on kurkumiinia. Kurkumiinin käyttö nivelrikkokivun hoidossa perustuu sen tulehdusta hillitseviin ominaisuuksiin. Kurkumiinin on todettu estävän rustoa hajottavien entsyymien toimintaa ja vähentävän tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksia soluviljelmissä. Koe-eläinkoirilla tehdyssä tutkimuksessa kurkumiinin todettiin imeytyvän huonosti suolistosta. Kirjallisuudesta löydetyssä tutkimuksessa kurkumauutetta saaneiden koirien kipu lieveni subjektiivisesti arvioiden, mutta voimalevyllä mitattuna ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa.

 

Metyylisulfonyylimetaani (MSM) on rikkiä sisältävä yhdiste. Sitä on kasviksissa, mutta sitä voidaan valmistaa myös teollisesti. Rikki lisää ruston vedensitomiskykyä. MSM:n käyttö nivelravinteena perustuu sen tulehdusta estäviin ominaisuuksiin. MSM:ää on tutkittu ihmisillä ja hiirillä mutta ei koirilla.

 

Hyaluronihapon syöttäminen nivelrikkokoirille perustuu olettamukseen, että nivelnesteen ainesosien syöttäminen lisää niiden pitoisuutta nivelnesteessä. Nivelrikkoisessa nivelessä hyaluronihapon määrä on vähentynyt. Niveleen pistetty hyaluronihappo auttaa mekaanisesti parantamalla nivelnesteen viskositeettia ja farmakologisesti lisäämällä hyaluronihapon ja ruston soluvälittäjäaineen ainesosien tuotantoa. Suun kautta annetun hyaluronihapon on havaittu tutkimuksessa kulkeutuvan koiralla maksaan todennäköisesti imusuonien välityksellä. Sen on todettu pääsevän koirilla niveliin pienissä määrin. Yhtään kontrolloitua tutkimusta suun kautta annetun hyaluronihapon tehosta koiran nivelrikon hoidossa ei kuitenkaan ole.

 

Ruusunmarjarouhe tehdään koiraruusun (Rosa canina) marjoista, ja se sisältää rasvahappoja, flavonoideja, vitamiineja ja muita ainesosia. Ruusunmarjarouheen vaikutuksen ajatellaan välittyvän galaktolipidin välityksellä. Soluviljelmissä galaktolipidin on todettu estävän valkosolujen liikkumista ja sytokiinien ja rustoa hajottavien entsyymien ilmentymistä. Ruusunmarjarouheesta ei löytynyt minkäänlaisia tutkimustuloksia koiran nivelrikon hoidossa.

 

Gelatiinihydrolysaatilla tarkoitetaan hajotettua kollageenia. Sitä saadaan mm. eläinten luista ja ihosta. Gelatiinihydrolysaatin syöttäminen nivelrikkoiselle koiralle perustuu ajatukseen, että sen sisältämät aminohapot ovat samoja kuin nivelruston rakenneosat ja osallistuvat siten ruston uudistumiseen. Yhdessä gelatiinihydrolysaatin käyttöä koskevassa tutkimuksessa subjektiivisesti mitattuna kipu koiran nivelen käsittelyssä väheni merkittävästi ryhmässä, joka oli saanut kurkumiinia, vihreää teetä ja hydrolysoitua kollageenia sisältävää ravintolisää. Kuitenkaan voimalevyllä mitattuna ei havaittu eroa verrokkiryhmään.

 

Lähteet:

Söderlund, E. ja Heikkilä, H.: Suun kautta annettavat nivelravinteet koiran nivelrikon hoidossa – kirjallisuuskatsaus. Eläinlääkärilehti 7/19

https://www.vetcare.fi/koiran-nivelrikon-tunnistaminen/

https://evidensia.fi/hoitovinkit/koiran-ja-kissan-nivelrikko/